English    Francais
 naslovna
 O Medijskim inicijativama
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i dru�tvo
 Medijsko tr�i�te
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvje�taji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretra�ivanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 
Mediji i politika -> Bosna i Hercegovina
Formiranje nove BiH vlasti
KADA SU SVI NEGDJE NA VLASTI ONDA NIKO NIJE SASVIM U OPOZICIJI
04.02.2015: Florian Bieber


 Florian Bieber, profesor iz Graca, inae ekspert za politike odnose i dobar poznavalac situacije na Balkanu, komentariše za Dijalog BiH 2.0 aktruelni politiki trenutak u Bosni i Hercegovini."Nove vlade, bilo da su ve konstituirane ili su u procesu konstituiranja, ne obeavaju radikalne promjene u odnosu na dosadašnje stanje. Neke stranke su postale jae, druge slabije, tree su doivjele poraz, ali nema sveobuhvatne promjene u fundamentalnoj prirodi naina koaliranja. Stoga je teško oekivati nešto temeljno novo od stranki koje su bile na vlasti nedavno ali i ranije, tako da u vladama ne postoji novina koja obeava. Teškoe su, zapravo, ve sada dosta jasne u smislu da postoje tenzije u Republici Srpskoj gdje imamo Dodikovu stranku SNSD u vladi, dok je lan predsjedništva Mladen Ivani iz opozicije. Osim toga, opozicija i stranke iz Republike Srpske koje su na vlasti saraivat e na dravnom nivou. Ovo je slina situacija koju smo imali u prethodnom periodu i vidjeli smo da je ovo esto izvor tenzija i konflikata.ini mi se da emo ponovo imati dva ista scenarija: s jedne strane imat emo konstantnu krizu vlade i bez obzira na to što e mogue vlada ovog puta biti bre formirana nego što je to bio sluaj ranijih godina, ipak se ini da e se javljati uestale krize koje se djelimino proizvode kako bi se rekalibrirala struktura moi, a s druge strane imamo fenomen da je svako negdje na vlasti. Ovo je fundament koji oteava bilo kakve promjene u Bosni i Hercegovini, jer kada su svi negdje na vlasti onda niko nije sasvim u opoziciji.To znai da svako moe da kritikuje svakoga za sve što se ne dešava i bazini strukturalni problem bosanske politike je što niko nije zaista odgovoran za donošenje odluka. Ovo olakšava nastanak situacije da se uvijek krivi neko drugi ukoliko nešto ne funkcioniše kako treba. Smatram da je upravo to nain kako su stranke uspjele da sauvaju svoju mo, govorei da je onaj drugi na vlasti odgovoran zašto nešto ne funkcioniše. Po mom mišljenju ovo stvara dinamiku gdje svi postaju sve više frustrirani radom stranki, ali svi oni na kraju ponovo budu izabrani i ponovo ulaze u vladu.S te take gledišta, trenutno ne postoji unutrašnja sila, nikakva interna dinamika unutar politikog sistema koja bi obeavala promjenu. Da li e u budunosti biti drugaije ovisi najviše o eksternim faktorima: bio to pritisak Evropske unije s jedne ili nezadovoljstvo graana Bosne i Hercegovine s druge strane. Ali ne smatram da e se desiti znaajna promjena u smislu reformi koje e inicirati same vlade bez vanjskog pritiska ili utjecaja".Florian Bieber je professor studija za jugoistonu Evropu i direktor Centra studija za jugoistonu Evropu na Univerzitetu Graz, u Austriji. Studirao je na Trinity Collegeu (USA), Univerzitetu u Beu i Cenralno-evropskom univerzitetu i doktorirao na politikim naukama na Bekom Univerzitetu. Izmeu 2001. i 2006. radio je u Beogradu (Srbija) i Sarajevu (Bosna i Hercegovina) za Evropski centar za pitanja manjina. On je gostujui professor na Programu za studije nacionalizma na Centralno-evropskom univerzitetu, a predavao je na Univerzitetu Kent, Cornell Univerzitetu, Univerzitetu u Bolonji i Univerzitetu u Sarajevu.


 
06.03.2017
 Bosna i Hercegovina
11.11.2016
 Bosna i Hercegovina
07.03.2016
 Bosna i Hercegovina
05.02.2016
 Bosna i Hercegovina