English    Francais
 naslovna
 O Medijskim inicijativama
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i dru�tvo
 Medijsko tr�i�te
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvje�taji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretra�ivanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH ukupno 24 lanaka 
 
Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH -> Bosna i Hercegovina
TV program
23.10.2012: Marija uri
Emisija u reportanom stilu nudi nekoliko aspekata ugroavanja ljudskih prava u BiH koji su potkrepljeni ivotnim priama kako obinih graana, tako i drutvenih aktivista i odnedavno subjekata politike kalkulacije Derve Sejdia i Jakoba Fincija.
Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH -> Bosna i Hercegovina
Pravino obrazovanje u BiH
28.09.2012: Tatjana Mra
"Ne postoji nijedna psiholoka konotacija, nijedna teorija linosti koja objanjava kako dijete od devet godina ve ima usaenu mrnju prema neem drugaijem, osim ako nije instruirano, osim ako nije vaspitavano u duhu mrnje, a mrnja je produkt line frustracije i linog nezadovoljstva"
Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH -> Bosna i Hercegovina
Press Clipping
25.09.2012: Media Plan Monitoring Center
U pdf dokumentu moete pronai neke od karakteristinih tekstova koje su objavile bh dnevne novine u drugoj polovini augusta pa do 21. septembra 2012. godine.
Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH -> Bosna i Hercegovina
Pravino obrazovanje u BiH
20.09.2012: Tatjana Mra
Prema podacima Koalicije nevladinih organizacija koja od 2008. godine vodi inicijativu Za pravino obrazovanje u BiH oko 6.000 djece ne upie i ne zavri osnovnu kolu. Meu njima su, pored djece sa posebnim potrebama, i djeca teko pogoena siromatvom, razliitim oblicima diskriminacije, Romi. Meutim, pristup obrazovanju samo je poetak problema u procesu obrazovanju u BiH. Kad se ue u kolu otvara se pitanje kvaliteta znanja koja djeca dobijaju.
Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH -> Bosna i Hercegovina
Press Clipping
18.09.2012: Media Plan Monitoring Center
U pdf dokumentu moete pronai neke od karakteristinih tekstova koje su objavile bh dnevne novine u drugoj polovini jula i poetkom augusta 2012. godine.
Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH -> Bosna i Hercegovina
BH obrazovni sistem iz vizure prof. dr Ismeta Dizdarevia
12.09.2012: Tatjana Mra
Profesor Ismet Dizdarevi iz vizure nesumnjivog naunog autoriteta i viedecenijskog aktera i poznavaoca ovdanjeg obrazovnog procesa, otvara pitanja moralnog posrnua i nevesele budunosti drutva i drave koji obrazovanje i znanje smjetaju na margine ivota.
Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH -> Bosna i Hercegovina
Kakanj: Najbrojnija romska zajednica u BiH
06.09.2012: Branka Mrki Radevi
Kakanjska optina prednjai po broju pripadnika romske manjine u BiH. No njihova brojnost ne garantuje im i normalan ivot. Osim nejednake mogunosti obrazovanja za svu djecu problem je i zapoljavanje, stanovanje, nemanje zdravstvenog osiguranja

Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH -> Bosna i Hercegovina
Press Clipping
30.08.2012: Media Plan Institut
U pdf dokumentu mozete pronai neke od karakteristinih tekstova koje su objavile bh dnevne novine u prvoj polovini jula 2012. godine.
Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH -> Bosna i Hercegovina
Kako siromatvo pogaa djecu u BiH
22.08.2012: Branka Mrki Radevi
Brojna domainstva u Bosni i Hercegovini moraju umanjiti izdvajanja za hranu i osnovne ivotne potreptine kako bi preivjela. Prema procjenama UNICEF-a stopa siromatva u ruralnim podrujima BiH se procjenjuje na 31%, to je mnogo vie u poreenju sa 18% u urbanim podrujima. Siromatvo posebno pogaa djecu jer gotovo dvije treine njih ivi u ruralnim krajevima i izloeno je socijalnim nejednakostima.
Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH -> Bosna i Hercegovina
kolovanje romske djece
15.08.2012: Amir Suanj
Prije samo nekoliko godina romska djeca koja zavre osnovnu kolu bila su prava rijetkost. Ni sama romska udruenja nisu imala mehanizme da motiviu vei broj uenika da zavravaju kole na razliitim nivoima. Meutim, djelovanje nekoliko nevladinih organizacija i pojedinci iz romskih udruenja upornim radom mijenjaju situaciju...
 
Stranica od 3
 
 
06.11.2012
 Bosna i Hercegovina
29.05.2012
 Jugoistocna Evropa
31.03.2005
 Jugoistocna Evropa
30.03.2005
 Rumunija
17.03.2015
 Bosna i Hercegovina
19.08.2013
 Jugoistocna Evropa