English    Francais
 naslovna
 O Medijskim inicijativama
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i dru�tvo
 Medijsko tr�i�te
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvje�taji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretra�ivanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 Specijalni izvjestaji ukupno 90 lanaka 
 
Specijalni izvjestaji -> Bosna i Hercegovina
Radni uslovi novinara u Bosni i Hercegovini
17.03.2015: Radenko Udovicic
Organizacija Medijske inicijative iz Sarajeva provela je istraivanje o radnim uslovima novinara u periodu juli avgust 2014. godine, u okviru regionalnog projekta Partnerstvo za projekt razvoja medija Jugoistone Evrope, implementiranog u saradnji sa Fondacijom Mediacentar. Ova tematika je duboko isprepletena sa nizom aktulenih medijskih, ekonomskih i politikih problema u BiH, tako da je izvjetaj koji slijedi svjedoanstvo jednog socijalno turbulentnog vremena gdje se mediji i novinari bore za opstanak i u etikom (profesionalnom) i u ekonomskom smislu. Pokazae se, to nije karakteristika samo tranzicijskih zemalja, da su ova dva elementa u znaajnoj zavisnosti.
Specijalni izvjestaji -> Jugoistocna Evropa
Knjiga: Informisanje na jezicima manjina
19.08.2013: Istraivaki tim Media plan instituta Sarajevo, Novosadske novinarske skole i Skole za novinarstvo i PR Skopje
Media plan institut u saradnji sa Novosadskom novinarskom kolom i kolom za novinarstvo i PR iz Skoplja izveo je istraivaki projekat Manjine i mediji na zapadnom Balkanu, koji se bavio analizom medija nacionalnih manjina i programa za nacionalne manjine u etiri zemlje regije zapadnog Balkana. Projekat detektuje i opisuje osnovne probleme u funkcionisanju ovih medija u vezi sa novinarskim, drutvenim, politikim i finansijskim izazovima. Rezultat projekta je i knjiga koju objavljujemo u pdf file-u i koju je mogue dobiti u Media plan institutu u tvrdoj kopiji.
Specijalni izvjestaji -> Bosna i Hercegovina
Medijska, politika i zakonska analiza
08.03.2013: Istraivaki tim Media plan instituta Sarajevo, Novosadske novinarske skole i Skole za novinarstvo i PR Skopje
Komparativna istraivaka studija bazirana na analizi sadraja medija nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji
- Iako su etiri drave koje participiraju u ovom projektu bile dio nekadanje Socijalistike Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) i imaju niz zajednikih istorijskih, kulturolokih politikih, tranzicijsko-finansijskih i medijskih karakteristika, na polju nacionalnih manjina situacija je dijametralno razliita. Jedan od osnovnih razloga je velika razlika u procentu uea manjina u stanovnitvu ovih drava od Bosne i Hercegovine, gdje ih ima oko 2% (ne ukljuujui Bosance), do Makedonije, u kojoj nacionalne manjine participiraju sa oko treinom stanovnitva. Posebno zanimljiva je situacija u Crnoj Gori, gdje, ako ne raunamo Srbe, onih koji su izjasnili kao Crnogorci ima samo 44% -
Specijalni izvjestaji -> Bosna i Hercegovina
Srednjobosanski kanton
14.01.2013: Radio TNT
Osnovni princip obrazovne politike veine demokratskih zemalja (ranije i socijalistikih) je jednake anse pod ime se podrazumijeva sposobnost drutva da obezbijedi pravian pristup svim nivoima eduakcije bez obzira na lokaciju ivljenja, pol, etnku pripadnost, politiko uvjerenje ili materijalni status. Meutim, proklamovano ljudsko pravo se najee spotie ba u zadnjem, materijalnom, segmentu. Da li je mogue imati jednake anse u imovinsko nejednakom drutvu? Sa kakvim problemima se susreu uenici i studenti iz Srednjobosanskog kantona? Ovo su osnovne smjernice priloga Radija TNT iz Travnika.
Specijalni izvjestaji -> Bosna i Hercegovina
Indikatori za procjenu medijskih sloboda
08.11.2012: SAFAX
Vijee Evrope je 2008. godine usvojilo Indikatore za procjenu medijskih sloboda koji kroz 27 taaka definiu uslove koji su potrebni da se ispune kako bi bila ostvarena puna sloboda medija. Udruenje BH novinari i Vijee za tampu u BiH, uz podrku organizacije Civil Rights Defenders, napravili su analizu Indikatora u Bosni i Hercegovini pod nazivom Izvjetaj u sjeni, koji na osnovu rezultata nekoliko istraivakih postupaka nudi detaljan prikaz stanja u ovoj zemlji.
Specijalni izvjestaji -> Bosna i Hercegovina
Kako rijeiti probleme segregacije, ali i asmilacije u kolama u BiH
01.11.2012: Milan utalo
U gimnaziji Mostar i osnovnim i srednjim kolama u epu problem je rijeen administrativnim ujedinjenjem kola. Tako umjesto dviju kola pod jednim krovom u ovim gradovima, na zadovoljstvo svih, postoji jedna kola s dva nastavna programa, a djeca sama biraju po kojem nastavnom programu e pohaati nastavu.
Specijalni izvjestaji -> Bosna i Hercegovina
Susreti studenata novinarstva iz Beograda i Sarajeva
29.10.2012: Ivana Vuki i Danial Hadovi
Ana Novakovi je jedna od est beogradskih studenata i prvi put je u Sarajevu. Kao i veliki broj njenih prijatelja, i ona je sluajui o Sarajevu ula prie o meraku, dobrim ljudima, sevdalinkama, ali je dola hladne glave da sama stvori svoju sliku o eheru. Oduevljena je Sarajevom, a posebno njegovim ljudima. Uspostavila je jako dobru komunikaciju sa sarajevskim studentima novinarstva i kae da osim toga to oni imaju volju da se meusobno drue, neophodno je da im neko sa institucionalnog nivoa pomogne da unaprijede meusobnu saradnju.
Specijalni izvjestaji -> Bosna i Hercegovina
Susreti studenata novinarstva iz Beograda i Sarajeva
25.10.2012: Nikolina abak i Nemanja Milutinovi
Bonjaki Preporod, srpska Prosvjeta, hrvatski Napredak i jevrejska La Benevilencija veruju da kultura moe da pobedi predrasude i obnovi mostove koje su sruili nacionalizam, primitivizam i diskrimacija.
Specijalni izvjestaji -> Bosna i Hercegovina
Susreti studenata novinarstva iz Beograda i Sarajeva
24.10.2012: Ana Novakovi i Mirza Sadikovi
Dani Sarajeva u Beogradu, Ivo Andri i Mea Selimovi, Zdravko oli i YU grupa samo su neki od mostova izmeu dva grada.
Specijalni izvjestaji -> Bosna i Hercegovina
Beograani nali svoj fildan u Sarajevu
23.10.2012: Jovana Stranjanevi, Nihad Katica
U Sarajevu ima 50.000 studenata koji ne mogu nita da urade, ne zato to ih nema dovoljno, nego zato to su neaktivni, smatraju studenti iz Sarajeva koji su bili domaini svojim kolegama iz Beograda u okviru projekta Media plan instituta.
 
Stranica od 9
 
 
06.11.2012
 Bosna i Hercegovina
29.05.2012
 Jugoistocna Evropa
31.03.2005
 Jugoistocna Evropa
30.03.2005
 Rumunija
17.03.2015
 Bosna i Hercegovina
19.08.2013
 Jugoistocna Evropa