English    Francais
 naslovna
 O Medijskim inicijativama
 Uvodnik
 Mediji i politika
 Medijska politika i zakoni
 Mediji, kultura i dru�tvo
 Medijsko tr�i�te
 Novi mediji
 Novinarstvo danas
 Recenzije
 Specijalni izvje�taji
 Mediji i tranzicija
 Mediji i izbori
 Online medijska lepeza ljudskih (ne)prava u BiH
 pretra�ivanje
 info
 kontakt
 linkovi
 mailing lista
 sponzori
 O Medijskim inicijativama
 

O nama

"Medijske inicijative" su nevladina organizacija za razvoj medija i promociju nezavisnog novinarstva. Udruenje je osnovano 2005. godine sa ciljem da razvija svijest u javnosti o znaaju razvoja demokratije i tolerantnog javnog dijaloga, potivanja ljudskih prava i razliitosti. Udruenje je nastalo iz mree od 11 medijskih instituta i agencija u regionu Jugoistone Evrope koje su se pod tim imenom 23. marta 2000. godine dogovorile da otponu saradnju na realizaciji projekata istraivanja, edukacije i produkcije u cilju podrke razvoju civilnog drutva, promociji evropskih vrijednosti i razvijanju prekogranine saradnje. Ova mrea je veoma doprinijela razbijanju informativnih barijera u regionu i njene lanice su danas visoko uticajne i respektabilne institucije u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji.

Od 2006. godine Udruenje je preuzelo osnivaka prava i obaveze Visoke kole novinarstva Media plan koja je osnovana 1998. godine i koju je tokom devet godina zavrilo 185 novinara iz cijelog regiona. kola je transformisana u Centar za praktinu edukaciju u oblasti komunikacija.

"Medijske inicijative" danas organizuju istraivanja,  treninge, seminare i medijske konferencije iji je cilj podrka razvoju modernih medija zasnovanih na profesionalnim standardima i etikim normama. Na drutvenom planu u fokusu je razvijanje ureivakih metoda u medijima za promociju evropske ideje i praenje procesa pridruivanja evropskim integracijama. Na profesionalnom planu udruenje se naroito bavi davanjem savjetodavnih usluga za otvaranja novih medija i uslovima razvoja informacijskog drutva i digitalizacije.

Saglasno svom imenu i misiji, Udruenje sa svojim partnerima, institucijama i organizacijama civilnog drutva, uestvuje u razliitim inicijativama za pokretanje komunikacijskih aktivnosti i kampanja kao to su podizanje svijesti u javnosti za razvijanje prekogranine saradnje, poboljanje poloaja manjina i eliminacija svih oblika segregacije, za razvoj pravinog obrazovanja i  sistema pravine socijalne zatite, zatitu slobode medija i prava na slobodan pristup informacijama.

Misija i vizija

Udruenje Medijske inicijative ima sljedeu misiju:


 • Podrka aktivnostima civilnog drutva na razvijanju svjesnosti u javnosti o znaaju razvoja demokratije, potivanja ljudskih prava, unaprjeivanja tolerantnog dijaloga i saradnje meu graanima i narodima;

 • Podrka organizacijama civilnog drutva u njihovom osposobljavanju za podizanje javne svijesti o ljudskim pravima i problemima od opteg drutvenog znaaja;

 • Razvijanje aktivnosti  u javnosti koje podstiu bre i efikasnije ispunjavanje uslova za pristup evropskim integracijama;

 • Razvijanje svjesnosti u javnosti i odgovornosti medija za odrivi razvoj, kulturu  ivljenja i ouvanje zdrave okoline;

 • Pomo novinarima da u svom radu primjenjuju profesionalne i etike standarde.


Djelatnosti Udruenja su:

 • Obrazovanje novinara i drugog osoblja u medijima u cilju razvoja modernih medija zasnovanih na profesionalnim pravilima i etikim normama;

 • Aktivnosti na primjeni novih tehnologija u razvoju medija;

 • Organizovanje i ukljuivanje u komunikacijske projekte iji je cilj promovisanje evropskih standarda i kriterija u razvoju medija i javne komunikacije;

 • Povezivanje sa srodnim organizacijama civilnog drutva i umreavanje radi ostvarenja zajednikih ciljeva

 • Provoenje istraivanja koja za cilj imaju da se utvrdi stanje u odreenim podrujima od opteg drutvenog znaaja;

 • Organizovanja kola, staeva, kurseva, seminara i treninga za novinare, medijsko osoblja i linosti iz privrednog, kulturnog i javnog ivota koje komuniiciraju sa javnou;

 • Osnivanje novih medija i saradnja sa medijima u realizaciji medijskih sadraja u skladu sa Misijom udruenja;

 • Razvijanje saradnje sa slinim institucijama u Bosni i Hercegovini Evropi i svijetu, a About usposebno u regionu Jugoistone Evrope.


Facebook stranica: https://www.facebook.com/medijskeinicijative/
 
 
06.11.2012
 Bosna i Hercegovina
29.05.2012
 Jugoistocna Evropa
31.03.2005
 Jugoistocna Evropa
30.03.2005
 Rumunija
17.03.2015
 Bosna i Hercegovina
19.08.2013
 Jugoistocna Evropa